TILL STARTSIDAN!

Produktutveckling

Myrica AB har sedan 1988 kontinuerligt i egenskap av projektledare bedrivit utvecklingsarbete med inriktning på nya och bättre produkter för helikopterkalkning mot försurning i sjöar och vattendrag. Syftet och målsättningen med verksamheten kan beskrivas kortfattat med målsättningar för kalkprodukter.

  • Ingen eller obetydlig förlust genom damning och/eller vindavdrift.
  • Jämnare kalkningseffekt avseende pH och alkalinitet mellan kalktillfällena jämfört med kalkmjöl.
  • Längre varaktighet.
  • Orsaka likartade eller mindre förändringar på våtmarksvegetation jämfört med kalkmjöl.
  • Vara kostnadsmässigt konkurrenskraftig.
  • Vara skonsamt mot miljön vid framställning och spridning.
  • Ge så små estetiska negativa effekter som möjligt för markägare, rörligt friluftsliv m fl.

 

Övriga motiv till Myrica´s försöksverksamhet är långsiktiga:

Långsiktiga effekter

Att för, till kalkmjöl, alternativa produkter ge svar på kalkningsmedlens långsiktiga upplösning och effekter. Ge svar på om grovkalkens effekt avtar långsiktigt beroende på utfällningar, oxider, humus eller metallpålagringar. 

Kalkdoser

Underlag för rekommendationer om kalkdosering, både vid övergång från mjölkalkning till dammfria produkter samt för långsiktig upprepad kalkning.

Våtmarkerna 

Ge kunskap om våtmarkernas lånsiktiga förmåga att fungera som kalkningsobjekt.

Test av nya produkter

En pågående etablerad försöksverksamhet ger stora fördelar med tillgång till försöksobjekt och referensdata i det fall att ytterligare alternativa kalkprodukter i en framtid kommer att behöva testas.

Referenskälla

Vara en allmän referenskälla för hur kalken löser sig och transporteras ut från våtmarker och sjöar. Denna kunskap kan vara särskillt viktig i en situation där den allmänna effektuppföljningen av kalkningsprojektet trendar upp eller ner över en serie år. Försöksprojektet som referenskälla kan då bidra till att motverka felaktiga slutsatser om olika kalkprodukters effekter och kalkningens långsiktiga vattenkemiska effekt.

Ännu ej ställda frågor

Vara en källa till kunskap i det fall att nya frågeställningar om kalkningens effekter uppkommer.

Sjökalkning

Ge svar på om alternativa kalkprodukter såsom granuler och/eller grovkalk ger tillräcklig kalkningseffekt för att ersätta mjölet vid helikopterkalkning av sjöar. Och ge underlag till rekommendationer för kalkdosering på kort och lång sikt.

Försöksverksamheten sker i nära samarbete med olika aktörer inom kalkningsverksamheten såsom statliga och kommunala myndigheter samt entreprenörer/kalkproducenter.

 

 

 

Myricas försöksprojekt "Grov kalk"

Översikt aktuell 2017 (uppdatering pågår)

 

Start med kontinuerlig uppföljning sedan 1991. Avslutades 2013 med rapport från upp till 22 års effektuppföljning. Flera rapporter är utgivna med bl a rekommendationer om kalkdosering. Produkter som testats är grovkalk, GX-kalk, Vomb-kalk och granulerad kalk.

Ladda hem rapport för grovkalk, GX-kalk och granulerad kalk HÄR.

Ladda hem rapport för Vomb-kalk HÄR.

 

 

Start med kontinuerlig uppföljning av grovkalkprodukters effekter i sjöar sedan 2004. Testade kalkprodukter är grovkalk, GX-kalk, Bulltofta-kalk och granulerad kalk.

Ladda hem den senaste rapporten om effekter av grovkalkmedel i sjöar HÄR.

Ladda hem rapporten för granulerad kalk i sjöar HÄR.