TILL STARTSIDAN!

820 Lodade Sjöar

Under 30 års verksamhet har Myrica sjömätt och producerat djupkartor över 820 sjöar. Därtill ett flertal vattendragssträckor, dammar och hamnar. Bland större vattendrag som Myrica djupmätt kan nämnas Lagan och Viskan. Även delar av Vättern, Mälaren, Stockholms inre skärgård samt kustområden har varit föremål för Myrica´s sjömätning. Ett vanligt förekommande uppdrag har varit förprojektering av ledningsdragning i sjöar. I sjöar där farleder förekommer har naturligtvis inmätningen av farlederna samt sjömärken för farleder och grund mm varit av stor vikt. En av de mera kända farlederna, Göta Kanal genom sjön Viken, har mätts in av Myrica. Mätningen var så detaljerad att Kanalbolaget fick flytta prickar efter Myrica´s mätning då de var felplacerade

Den största sjön är Åsnen på 14 460 ha medan den minsta är Tångagöl på 0,6 ha.

Samtliga av Myrica producerade djupkartor har skickats till SMHi SVAR (arkiv för djupkartor). SVAR har djupkartor över ca 7 500 sjöar (SMHi webbsight maj 2015). Myrica´s 820 lodade sjöar utgör därmed ca 11 % av djupkartorna i SMHi SVAR arkiv med djupkartor !

Från 2015 har sjömätningen utförts av Sportfiskekartor medan editering och tryckproduktion utförts av Myrica.

Öppna PDF med listan över lodade sjöar.